VSLA – NHÓM TIẾT KIỆM VÀ VAY VỐN TẠI THÔN/BẢN

Nhóm Tiết kiệm và vay vốn tại thôn/bản là một tổ chức tín dụng-tiết kiệm tự quản của chính các thành viên tham gia nhóm. Nhóm hoạt động ở quy mô cấp thôn, bản, số lượng thành viên tối đa là 25 người.

I/. Mục đích.

-Tạo ra một không gian cởi mở và thân thiện cho thành viên thực hành tiết kiệm và vay vốn nhỏ, phục vụ nhu cầu đầu tư cho phát triển kinh tế và tiêu dùng của các gia đình thành viên. Ngoài ra, các nhóm cũng có thể xây dựng quỹ tương trợ để thực hiện các hoạt động tương thân, tương ái trong nhóm.   

II/. Nguyên tắc hoạt động.

– Nhóm VSLA hoạt động hoàn toàn độc lập, tự chủ và tự chịu trách nhiệm theo quy chế do chính các thành viên xây dựng nên.

– Tất cả các nguồn vốn và tài sản do nhóm tạo lập được từ hoạt động tiết kiệm-tín dụng và từ các tổ chức bên ngoài hỗ trợ hoàn toàn thuộc sở hữu của tất cả các thành viên.

III/. Cách thức vận hành.

Các thành viên sẽ tự bàn bạc và quyết định thành lập một nhóm VSLA. Mọi người tự nguyện thực hành tiết kiệm bằng việc mua cổ phần. Khoản tiền mua cổ phần này sẽ được sử dụng để cho các thành viên trong nhóm vay lại. Các thành viên vay vốn sẽ phải trả gốc và lãi theo quy chế của nhóm do chính các thành viên xây dựng.

Tất cả những giao dịch tiết kiệm và cho vay đều được tiến hành trong những cuộc họp định kỳ của nhóm, công khai trước mặt tất cả các thành viên, đảm bảo tính minh bạch và rõ ràng, tin tưởng lẫn nhau.

– Khi kết thúc một chu kỳ, số tiền mua cổ phần sẽ được trả lại cho các thành viên. Tiền lãi thu được từ hoạt động cho vay sau khi trừ các chi phí hoạt động chung được thành viên nhất trí (chè, nước, văn phòng phẩm, đi lại, điện thoại…) sẽ được chia cho các thành viên theo đúng tỷ lệ số cổ phần mà họ đã mua