GIÁO DỤC TÀI CHÍNH – NỀN TẢNG ĐỂ PHÁT TRIỂN

TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN

Là một quá trình trong đó người dân được cải thiện sự hiểu biết về các sản phẩm tài chính, các khái niệm và rủi ro tài chính, dựa trên những thông tin, hướng dẫn và tư vấn mà phát triển các kỹ năng, sự tự tin để nhận biết các rủi ro cũng như cơ hội tài chính.

I/. Mục đích.

Cung cấp những kiến thức cần thiết về sản phẩm/dịch vụ tài chính chính thức cho người dân, tạo niềm tin và sự tự tin để chủ động tiếp cận đến các sản phẩm, dịch vụ sẵn có trên thị trường chính thức, hạn chế sự mở rộng của thị trường tài chính phi chính thức, trực tiếp thúc đẩy tài chính toàn diện ở mỗi quốc gia.

II/. Các nội dung Giáo dục Tài chính.

1. Tìm hiểu về Giáo dục tài chính và quản lý nguồn thu nhập.

– Các học viên tham gia nhận thấy tầm quan trọng của Giáo dục tài chính, quản lý thu nhập và xây dựng mục tiêu tài chính.

2. Chi tiêu và tiết kiệm.

– Các học viên nhận biết về:

   + Chi tiêu, ra quyết định chi tiêu hợp lý.

   + Tiết kiệm và lên kế hoạch tiết kiệm.

3. Kế hoạch ngân sách hộ gia đình.

– Các học viên làm quen với lập kế hoạch ngân sách chi tiêu hộ gia đình nhằm đạt được mục tiêu tiết kiệm.

4. Vay vốn hiệu quả.

– Các học viên tham gia nhận thấy tầm quan trọng của vay vốn, cách tiếp cận nguồn vay vốn.