CHƯƠNG TRÌNH

TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC VÀ TIẾP CẬN CỘNG ĐỒNG

 

Mục tiêu chung của chương trình: Hỗ trợ nhằm cải thiện điều kiện, vị thế của người nghèo, người yếu thế, đặc biệt là phụ nữ và người dân tộc thiểu số.

Mục tiêu cụ thể: i) Nâng cao năng lực kinh tế cho cộng đồng để cộng đồng có thể duy trì và nâng cao thu nhập thông qua các mô hình sinh kế thích ứng và các sản phẩm có liên kết với thị trường địa phương. Thử nghiệm phương pháp và mô hình cộng đồng cùng hợp tác kinh doanh các sản phẩm thế mạnh của địa phương. ii) Nâng cao năng lực giám sát của cộng đồng, các tổ chức quần chúng với các dịch vụ công tại địa phương nhằm cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân.

Các kết quả chính: i) Hỗ trợ đối tác vận hành mô hình tài chính vi mô theo quy định của Ngân hàng nhà nước. ii) Tăng cường năng lực cho đối tác và hỗ trợ cộng đồng phát triển mô hình du lịch cộng đồng. iii) Phụ nữ dân tộc thiểu số tiếp cận được các mô hình kinh tế thích ứng với biến đổi khi khậu và thị trường. iiii) Ban giám sát cộng đồng và tổ chức quần chúng địa phương được nâng cao năng lực thông qua tập huấn và giá sát thực tiễn các chương trình dự án.