Dự án: Tăng cường Dịch vụ thông tin Khí tượng Nông nghiệp (CLiSM)

  • Mục tiêu: Tăng cương ứng dụng dịch vụ thông tin khí tượng vào sản xuất nông nghiệp tại Điện Biên.
  • Các kết quả chính: i)Đánh giá và xác định nhu cầu về sử dụng thông tin khí tượng nông nghiệp; ii) Xây dựng mô hình và tài liệu hóa quá trình thực hiện, iii) Chia sẻ quy trình ứng dụng mô hình.
  • Thời gian thực hiện và ngân sách: Thực hiện từ tháng 5/2020-5/2022, ngân sách 100,000 USD