DỰ ÁN NÂNG QUYỀN KINH TẾ CHO PHỤ NỮ DÂN TỘC THIỂU SỐ (EMWE)

Mục tiêu của dự án:

  • Phụ nữ dân tộc thiểu số được hưởng lợi bình đẳng từ quá trình phát triển, thích ứng với sự thay đổi của hoàn cảnh và có tiếng nói được công nhận.
  • Phụ nữ dân tộc thiểu số có đủ năng lực và môi trường thuận lợi để tham gia tích cực vào quá trình ra quyết định và lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Các kết quả chính:

  • Tăng cường tiếng nói của phụ nữ DTTS trong các tiến trình/cơ chế đang sẵn có về lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
  • Nâng cao năng lực cho chính quyền địa phương và HĐND cấp xã, huyện để cải thiện kỹ năng tham vấn có nhạy cảm giới, kỹ năng tham vấn có sự tham gia cũng như thúc đẩy tiếng nói của phụ nữ.
  • Phụ nữ dân tộc thiểu số có khả năng ra quyết định và thực hành các mô hình Sinh kế Thích ứng với Biến đổi khí hậu
  • Các nhóm phụ nữ hiện có tại địa phương (như LARC/VSLA/tổ hợp tác) được củng cố để trở thành mô hình nâng quyền cho phụ nữ và được công nhận bởi Hội LHPN Việt Nam.
  • Chính quyền địa phương và cộng đồng tôn trọng ý kiến và các giá trị của phụ nữ dân tộc thiểu số và chủ động thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ.