HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH

Mỗi một vùng miền, địa phương đều có những tài nguyên Du lịch mang tính riêng biết, đặc thu của mỗi cộng đồng, mỗi dân tộc mà trải qua năm tháng hình thành lên. Từ nguồn tài nguyên này, CCD sẽ phối hợp với các cơ quan quản lý Du lịch, chính quyền địa phương và các hộ tiềm năng tiến hành khảo sát, quy hoạch tổng thể để phát huy tiêm năng, thế mạnh trên cơ sở bảo tồn và phát triển giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, tạo ra những sản phẩm, dịch vụ có giá trị tinh thần phụ vụ du khách, tận dụng tối đa các vật liệu tự nhiên tại địa phương, đơn gian thô sơ nhưng mang đậm nét văn hóa dân tộc. Góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, giữ gìn bản sắc văn hóa, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội…

  • Sản phẩm Homestay
  • Sản phẩm trải nghiệm văn hóa, văn nghệ
  • Sản phẩm trải nghiệm di sản nông nghiệp và cuộc sống thường nhật của người nông dân.
  • Trải nghiệm cảnh quan thiên nhiên.