Chương trình Phát triển nông thôn tổng hợp Điện Biên dài hạn 1999-2012

1. Chương trình Giáo dục xoá mù chữ gắn với phát triển cộng đồng (theo phương pháp Reflect): Nâng cao năng lực của người nghèo – Tập chung vào phụ nữ thông qua hình thức xóa mù chữ gắn với phát triển cộng đồng và học tập suốt đời; Nhằm giúp họ tiếp cận với những vấn đề cơ bản của giáo dục phát triển kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật trong khuôn khổ pháp luật, chính sách của địa phương;

2. Chương trình Giáo dục tập chung vào trẻ em: Trẻ em dân tộc thiểu số đặc biệt là trẻ em gái được đến trường và hưởng nền giáo dục có chất lượng. Cải thiện cơ sở vật chất phục vụ cho việc day và học ở những nơi vùng sâu xa. Tiếp cận nền giáo dục có chất lượng cho phụ nữ và trẻ em gái. Thúc đẩy sử dụng phương pháp dạy và học tích cực lấy học sinh làm trung tâm.

3. Chương trình Giáo dục tài chính: Người nghèo được trang bị các kỹ năng và kiến thức để xây dựng và quản lý tài chính hộ gia đình.

4. Chương trình thuỷ lợi và nước sinh hoạt: Nâng cao năng lực quản lý khai thác sử dụng nguồn nước thuỷ lợi và nước sinh hoạt giúp cho người nghèo vùng sâu, vùng xa phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững, từng bước giảm đói nghèo. CCD đã hỗ trợ xây dựng 50 công trình nước sinh hoạt, 2 công trình thủy lợi và thành lập 50 chi hội dùng nước bản bản và 5 Hội dùng nước xã.

5. Chương trình Thú y/ Bảo vệ thực vật: Người nghèo vùng sâu vùng xa có khả năng tiếp cận dịch vụ thú y để phát triển chăn nuôi nâng cao thu nhập, đã đào tạo 130 cán bộ thú y xã và thôn/bản và trạng bị 136 tủ thuốc thú ý tại thôn bản. Người nghèo vùng sâu vùng xa có khả năng tiếp cận dịch vụ bảo vệ thực vật để phát triển sản xuất nâng cao thu nhập; đào tạo 6 cán bộ BVTV xã

6. Chương trình Khuyến nông/khuyến lâm hướng đến người nghèo: Người nghèo vùng sâu vùng xa có khả năng tiếp cận dịch vụ khuyến nông tại thôn bản để phát triển sản xuất nông nghiệp nâng cao thu nhập, đào tạo nâng cao năng lực cho hệ thông khuyến nông huyện xã.

7. Chương trình Y tế cộng đồng: Người nghèo các thôn bản vùng sâu vùng xa có điều kiện tiếp cận các dịch vụ phòng bệnh tại cấp bản thông qua việc giúp trung tâm Y tế Điện Biên xây dựng hệ thống y tá thôn bản và bà đỡ thôn bản

8. Quỹ phát triển xã hội: Nâng cao năng lực của cán bộ địa phương về các vấn đề a) thiết kế, tổ chức thực hiện, quản lý giám sát và đánh giá các chương trình xoá đói giảm nghèo có người dân cùng tham gia; b) trao đổi và áp dụng những bài học kinh nghiệm rút ra từ quá trình quản lý và tổ chức thực hiện các dự án xoá đói giảm nghèo có người dân cùng tham gia.